Περιέλιξη γεννήτριας

Εξειδικευόμαστε στις επισκευές και περιελίξεις κάθε είδους γεννητριών.

Περιέλιξη Πηνίου διέγερσης ροτορα

Περιέλιξη διέγερσης γεννήτριας

Περιέλιξη γεννήτριας DC