Μετασχηματιστές

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση υποσταθμών, αποκατάσταση βλαβών, επαναπεριέλιξη

υψηλή και μέση τάση /χαμηλή και μέση τάση.